THÔNG BÁO DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1, LỚP 2, LỚP 3, LỚP 4, LỚP 5 SỬ DỤNG TRONG NĂM HỌC 2024-2025

Thứ tư - 12/06/2024 07:13
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2024 - 2025
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
   TỈNH HÀ TĨNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1373/QĐ-UBND                                       Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 6 năm 2024
 

  QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2024 - 2025
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

        Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
      Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
      Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
       Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;
       Căn cứ các Quyết định phê duyệt và phê duyệt bổ sung Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
      Căn cứ Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
      Căn cứ nội dung báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 953/BC-SGDĐT ngày 14/5/2024 về báo cáo kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 của các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
      Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 967/TTr- SGDĐT ngày 15/5/2024 về việc đề nghị phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2024 - 2025.
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2024 - 2025 (có Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 kèm theo).
Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo:
        -Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, có trách
nhiệm thông báo danh mục sách giáo khoa được phê duyệt kèm theo Quyết định này đến các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh để tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
       - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2024 - 2025 được lựa chọn và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định này.Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành;
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các cơ sở giáo dục phổ thông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
 • Như Điều 3;
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo;                              (để
 • TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh; (báo cáo
 • Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
 • Chánh VP, PCVP UBND tỉnh;
 • Trung tâm CB-TH;
 • Lưu: VT, TH, VX.


 
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 

Lê Ngọc Châu
 

Phụ lục 1.1. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 CỦA CÁC SƠ SỞ GIÁO DỤC TIỂU HỌC

(Kèm theo Quyết định số: 1373/QĐ-UBND ngày 03/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)
 
 
TT
 
Cơ sở giáo dục tiểu học
 
Huyện/ TX/TP
Tên các bộ sách giáo khoa lớp 5 được phê duyệt sử dụng tại các cơ sở giáo dục tiểu học
Tiếng Việt 5  
Toán 5
 
Đạo đức 5
Lịch sử và Địa lí 5  
Khoa học 5
Giáo dục thể chất 5  
Âm nhạc 5
 
Mĩ thuật 5
Hoạt động trải nghiệm
5
Công nghệ 5  
Tin học 5
 
Tiếng Anh 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 TH Kỳ Ninh TX Kỳ Anh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
2 TH Hưng Trí TX Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS CD CD CD KNTTVCS KNTTVCS KTCDTC Global Success
3 TH Kỳ Hà TX Kỳ Anh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
4 TH Kỳ Trinh TX Kỳ Anh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
5 TH Kỳ Thịnh 1 TX Kỳ Anh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
6 TH Kỳ Thịnh 2 TX Kỳ Anh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
7 TH Kỳ Long TX Kỳ Anh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
8 TH Kỳ Liên TX Kỳ Anh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
9 TH Kỳ Phương TX Kỳ Anh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
10 TH-THCS Kỳ Nam TX Kỳ Anh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
11 TH-THCS Kỳ Hoa TX Kỳ Anh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
12 TH Kỳ Lợi TX Kỳ Anh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
13 TH Hoa Sen TX Kỳ Anh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
14 TH Kỳ Phong Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
15 TH Kỳ Bắc Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
16 TH Kỳ Tiến Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
17 TH Kỳ Xuân Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
18 TH Kỳ Giang Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
19 TH Kỳ Khang 1 Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
20 TH Kỳ Khang 2 Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
21 TH Kỳ Phú Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
22 TH Kỳ Đồng Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
23 TH Kỳ Thọ Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
24 TH Kỳ Thư Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
25 TH Kỳ Châu Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
26 TH Kỳ Tân Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
27 TH Kỳ Tây Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
 
 
 
TT
 
Cơ sở giáo dục tiểu học
 
Huyện/ TX/TP
Tên các bộ sách giáo khoa lớp 5 được phê duyệt sử dụng tại các cơ sở giáo dục tiểu học
Tiếng Việt 5  
Toán 5
 
Đạo đức 5
Lịch sử và Địa lí 5  
Khoa học 5
Giáo dục thể chất 5  
Âm nhạc 5
 
Mĩ thuật 5
Hoạt động trải nghiệm
5
Công nghệ 5  
Tin học 5
 
Tiếng Anh 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
28 TH Lâm Hợp Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
29 TH Kỳ Sơn Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
30 TH Kỳ Thượng Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
31 TH-THCS Kỳ Lạc Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
32 TH-THCS Kỳ Văn Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
33 TH-THCS Kỳ Trung Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
34 TH-THCS Kỳ Hải Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
35 TH Cẩm Thành Cẩm Xuyên CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Wonderful World
36 TH Cẩm Vịnh Cẩm Xuyên CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Wonderful World
37 TH Cẩm Bình Cẩm Xuyên CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Wonderful World
38 TH Cẩm Thạch Cẩm Xuyên CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Wonderful World
39 TH Cẩm Minh Cẩm Xuyên CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD i-Learn Smart Start
40 TH Cẩm Lạc Cẩm Xuyên CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD i-Learn Smart Start
41 TH Cẩm Lĩnh Cẩm Xuyên CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD i-Learn Smart Start
42 TH Cẩm Thịnh Cẩm Xuyên CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD i-Learn Smart Start
43 TH Cẩm Hà Cẩm Xuyên CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD i-Learn Smart Start
44 TH thị trấn Cẩm Xuyên 1 Cẩm Xuyên CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD i-Learn Smart Start
45 TH thị trấn Cẩm Xuyên 2 Cẩm Xuyên CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD i-Learn Smart Start
46 TH Nam Phúc Thăng 1 Cẩm Xuyên CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD i-Learn Smart Start
47 TH Nam Phúc Thăng 2 Cẩm Xuyên CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD i-Learn Smart Start
48 TH thị trấn Thiên Cầm Cẩm Xuyên CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD i-Learn Smart Start
49 TH Cẩm Dương Cẩm Xuyên CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD i-Learn Smart Start
50 TH Yên Hòa Cẩm Xuyên CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD i-Learn Smart Start
51 TH Cẩm Duệ Cẩm Xuyên CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD i-Learn Smart Start
52 TH Cẩm Trung Cẩm Xuyên CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD i-Learn Smart Start
53 TH Cẩm Lộc Cẩm Xuyên CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD i-Learn Smart Start
54 TH Cẩm Sơn Cẩm Xuyên CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD i-Learn Smart Start
55 TH Cẩm Hưng Cẩm Xuyên CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD i-Learn Smart Start
56 TH Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD i-Learn Smart Start
57 TH Cẩm Mỹ Cẩm Xuyên CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD i-Learn Smart Start
 
 
 
TT
 
Cơ sở giáo dục tiểu học
 
Huyện/ TX/TP
Tên các bộ sách giáo khoa lớp 5 được phê duyệt sử dụng tại các cơ sở giáo dục tiểu học
Tiếng Việt 5  
Toán 5
 
Đạo đức 5
Lịch sử và Địa lí 5  
Khoa học 5
Giáo dục thể chất 5  
Âm nhạc 5
 
Mĩ thuật 5
Hoạt động trải nghiệm
5
Công nghệ 5  
Tin học 5
 
Tiếng Anh 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
58 TH Cẩm Quang Cẩm Xuyên CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD i-Learn Smart Start
59 TH-THCSPhanĐìnhGiót Cẩm Xuyên CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD i-Learn Smart Start
60 TH Bắc Hà TP Hà Tĩnh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC i-Learn Smart Start
61 TH Nam Hà TP Hà Tĩnh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD i-Learn Smart Start
62 TH Nguyễn Du TP Hà Tĩnh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC i-Learn Smart Start
63 TH Đại Nài TP Hà Tĩnh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Wonderful World
64 TH Trần Phú TP Hà Tĩnh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC i-Learn Smart Start
65 TH Tân Giang TP Hà Tĩnh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Wonderful World
66 TH Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Wonderful World
67 TH Đồng Môn TP Hà Tĩnh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD i-Learn Smart Start
68 TH Văn Yên TP Hà Tĩnh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD i-Learn Smart Start
69 TH Thạch Quý TP Hà Tĩnh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC i-Learn Smart Start
70 TH Thạch Linh TP Hà Tĩnh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Wonderful World
71 TH Thạch Hưng TP Hà Tĩnh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD i-Learn Smart Start
72 TH Thạch Trung TP Hà Tĩnh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD i-Learn Smart Start
73 TH Thạch Hạ TP Hà Tĩnh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC i-Learn Smart Start
74 TH Thạch Bình TP Hà Tĩnh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC i-Learn Smart Start
75 TH Thạch Kênh Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
76 TH Thạch Liên Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
77 TH Lý Tự Trọng Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
78 TH Thạch Long Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
79 TH Thạch Sơn Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
80 TH1 thị trấn Thạch Hà Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
81 TH2 thị trấn Thạch Hà Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
82 TH Thạch Ngọc Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
83 TH Ngọc Sơn Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
84 TH Thạch Đài Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS CD KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Wonderful World
85 TH Thạch Lưu Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
86 TH Tô Hiến Thành Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
87 TH Bắc Sơn Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
 
 
 
TT
 
Cơ sở giáo dục tiểu học
 
Huyện/ TX/TP
Tên các bộ sách giáo khoa lớp 5 được phê duyệt sử dụng tại các cơ sở giáo dục tiểu học
Tiếng Việt 5  
Toán 5
 
Đạo đức 5
Lịch sử và Địa lí 5  
Khoa học 5
Giáo dục thể chất 5  
Âm nhạc 5
 
Mĩ thuật 5
Hoạt động trải nghiệm
5
Công nghệ 5  
Tin học 5
 
Tiếng Anh 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
88 TH Thạch Xuân Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
89 TH1 Tân Lâm Hương Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS CD KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
90 TH2 Tân Lâm Hương Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
91 TH Nam Điền Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
92 TH Thạch Khê Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
93 TH Thạch Hải Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
94 TH Thạch Lạc Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
95 TH Đỉnh Bàn Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
96 TH Tượng Sơn Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
97 TH Thạch Thắng Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
98 TH Thạch Văn Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
99 TH Thạch Trị Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
100 TH Thạch Hội Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
101 TH Thạch Kim Lộc Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
102 TH thị trấn Lộc Hà Lộc Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
103 TH Hộ Độ Lộc Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
104 TH Mai Phụ Lộc Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
105 TH Thạch Mỹ Lộc Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
106 TH Thạch Châu Lộc Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
107 TH Bình An Lộc Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
108 TH Thịnh Lộc Lộc Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
109 TH Ích Hậu Lộc Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
110 TH Thụ Lộc Lộc Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
111 TH Tân Lộc Lộc Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
112 TH Hồng Lộc Lộc Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
113 TH Hà Tông Mục Can Lộc CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
114 TH Đồng Lộc Can Lộc CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
115 TH thị trấn Nghèn Can Lộc CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
116 TH Phúc Lộc Can Lộc CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
117 TH Vượng Lộc Can Lộc CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
 
 
 
TT
 
Cơ sở giáo dục tiểu học
 
Huyện/ TX/TP
Tên các bộ sách giáo khoa lớp 5 được phê duyệt sử dụng tại các cơ sở giáo dục tiểu học
Tiếng Việt 5  
Toán 5
 
Đạo đức 5
Lịch sử và Địa lí 5  
Khoa học 5
Giáo dục thể chất 5  
Âm nhạc 5
 
Mĩ thuật 5
Hoạt động trải nghiệm
5
Công nghệ 5  
Tin học 5
 
Tiếng Anh 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
118 TH Khánh Vĩnh Yên Can Lộc CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
119 TH Trung Lộc Can Lộc CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
120 TH Quang Lộc Can Lộc CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
121 TH Thượng Lộc Can Lộc CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
122 TH Gia Hanh Can Lộc CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
123 TH Mỹ Lộc Can Lộc CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
124 TH Nga Lộc Can Lộc CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
125 TH Sơn Lộc Can Lộc CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
126 TH Phú Lộc Can Lộc CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
127 TH Phan Kính Can Lộc CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
128 TH Xuân Lộc Can Lộc CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
129 TH Ngô Đức Kế Can Lộc CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
130 TH Võ Liêm Sơn Can Lộc CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
131 TH Thanh Lộc Can Lộc CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
132 TH Trung Lương TXHồngLĩnh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
133 TH Đức Thuận TXHồngLĩnh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Wonderful World
134 TH Bắc Hồng TXHồngLĩnh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Wonderful World
135 TH Nam Hồng TXHồngLĩnh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Wonderful World
136 TH-THCS Đậu Liêu TXHồngLĩnh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
137 TH-THCS Thuận Lộc TXHồngLĩnh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
138 TH Xuân Lam Nghi Xuân KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KTCDTC Global Success
139 TH Xuân Hồng Nghi Xuân KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KTCDTC Global Success
140 TH Xuân An Nghi Xuân KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KTCDTC Global Success
141 TH Xuân Giang Nghi Xuân KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KTCDTC Global Success
142 TH Xuân Viên Nghi Xuân KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KTCDTC Global Success
143 TH thị trấn Tiên Điền Nghi Xuân KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KTCDTC Global Success
144 TH Xuân Yên Nghi Xuân KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KTCDTC Global Success
145 TH Xuân Hải Nghi Xuân KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KTCDTC Global Success
146 TH Xuân Phổ Nghi Xuân KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KTCDTC Global Success
147 TH Đan Trường Nghi Xuân KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KTCDTC Global Success
 
 
 
TT
 
Cơ sở giáo dục tiểu học
 
Huyện/ TX/TP
Tên các bộ sách giáo khoa lớp 5 được phê duyệt sử dụng tại các cơ sở giáo dục tiểu học
Tiếng Việt 5  
Toán 5
 
Đạo đức 5
Lịch sử và Địa lí 5  
Khoa học 5
Giáo dục thể chất 5  
Âm nhạc 5
 
Mĩ thuật 5
Hoạt động trải nghiệm
5
Công nghệ 5  
Tin học 5
 
Tiếng Anh 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
148 TH Xuân Hội Nghi Xuân KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KTCDTC Global Success
149 TH Xuân Mỹ Nghi Xuân KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KTCDTC Global Success
150 TH Xuân Thành Nghi Xuân KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KTCDTC Global Success
151 TH Cổ Đạm Nghi Xuân KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KTCDTC Global Success
152 TH Xuân Liên Nghi Xuân KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KTCDTC Global Success
153 TH Cương Gián 1 Nghi Xuân KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KTCDTC Global Success
154 TH Cương Gián 2 Nghi Xuân KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KTCDTC Global Success
155 TH-THCS Xuân Lĩnh Nghi Xuân KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KTCDTC Global Success
156 TH Đức Lạng Đức Thọ CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
157 TH Đức Đồng Đức Thọ CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
158 TH Hòa Lạc Đức Thọ CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC English Discovery
159 TH Đức Long Đức Thọ CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC English Discovery
160 TH Đức Lập Đức Thọ CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC English Discovery
161 TH Tân Hương Đức Thọ CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
162 TH Đức An Đức Thọ CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
163 TH Đức Dũng Đức Thọ CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
164 TH Đức Lâm Đức Thọ CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
165 TH Trung Lễ Đức Thọ CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
166 TH Đức Thủy Đức Thọ CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
167 TH Đức Thanh Đức Thọ CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
168 TH Thái Yên Đức Thọ CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
169 TH Đức Thịnh Đức Thọ CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
170 TH Yên Hồ Đức Thọ CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
171 TH Quang Vĩnh Đức Thọ CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
172 TH Nguyễn Trãi Đức Thọ CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
173 TH Xuân Thiều Đức Thọ CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
174 TH Đức Yên Đức Thọ CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
175 TH Thị Trấn Đức Thọ CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
176 TH Tùng Ảnh Đức Thọ CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
177 TH Trường Sơn Đức Thọ CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC English Discovery
 
 
 
TT
 
Cơ sở giáo dục tiểu học
 
Huyện/ TX/TP
Tên các bộ sách giáo khoa lớp 5 được phê duyệt sử dụng tại các cơ sở giáo dục tiểu học
Tiếng Việt 5  
Toán 5
 
Đạo đức 5
Lịch sử và Địa lí 5  
Khoa học 5
Giáo dục thể chất 5  
Âm nhạc 5
 
Mĩ thuật 5
Hoạt động trải nghiệm
5
Công nghệ 5  
Tin học 5
 
Tiếng Anh 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
178 TH Liên Minh Đức Thọ CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC English Discovery
179 TH Tùng Châu Đức Thọ CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC English Discovery
180 TH Sơn Kim 1 Hương Sơn CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC i-Learn Smart Start
181 TH Sơn Kim 2 Hương Sơn CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC i-Learn Smart Start
182 TH thị trấn Tây Sơn Hương Sơn CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC i-Learn Smart Start
183 TH Sơn Tây Hương Sơn CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC i-Learn Smart Start
184 TH-THCS Sơn Lĩnh Hương Sơn CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC i-Learn Smart Start
185 TH-THCS Sơn Hồng Hương Sơn CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC i-Learn Smart Start
186 TH Quang Diệm Hương Sơn CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC i-Learn Smart Start
187 TH Sơn Giang Hương Sơn CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC i-Learn Smart Start
188 TH Sơn Lâm Hương Sơn CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC i-Learn Smart Start
189 TH thị trấn Phố Châu Hương Sơn CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC i-Learn Smart Start
190 TH Sơn Hàm Hương Sơn CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC i-Learn Smart Start
191 TH Sơn Trường Hương Sơn CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC i-Learn Smart Start
192 TH Sơn Trung Hương Sơn CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC i-Learn Smart Start
193 TH Sơn Phú Hương Sơn CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC i-Learn Smart Start
194 TH Sơn Bằng Hương Sơn CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC i-Learn Smart Start
195 TH Kim Hoa Hương Sơn CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC i-Learn Smart Start
196 TH Sơn Châu Hương Sơn CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC i-Learn Smart Start
197 TH Sơn Bình Hương Sơn CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC i-Learn Smart Start
198 TH Sơn Long Hương Sơn CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC i-Learn Smart Start
199 TH Sơn Trà Hương Sơn CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC i-Learn Smart Start
200 TH Tân Mỹ Hà Hương Sơn CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC i-Learn Smart Start
201 TH Sơn Ninh Hương Sơn CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC i-Learn Smart Start
202 TH An Hòa Thịnh Hương Sơn CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC i-Learn Smart Start
203 TH Sơn Tiến Hương Sơn CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC i-Learn Smart Start
204 TH-THCS Sơn Lễ Hương Sơn CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC i-Learn Smart Start
205 TH Đức Liên Vũ Quang CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
206 TH Đức Hương Vũ Quang CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Global Success
207 TH Đức Bồng Vũ Quang CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
 
 
 
TT
 
Cơ sở giáo dục tiểu học
 
Huyện/ TX/TP
Tên các bộ sách giáo khoa lớp 5 được phê duyệt sử dụng tại các cơ sở giáo dục tiểu học
Tiếng Việt 5  
Toán 5
 
Đạo đức 5
Lịch sử và Địa lí 5  
Khoa học 5
Giáo dục thể chất 5  
Âm nhạc 5
 
Mĩ thuật 5
Hoạt động trải nghiệm
5
Công nghệ 5  
Tin học 5
 
Tiếng Anh 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
208 TH Đức Lĩnh Vũ Quang CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Global Success
209 TH Đức Giang Vũ Quang CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Global Success
210 TH Ân Phú Vũ Quang CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Global Success
211 TH Thị Trấn Vũ Quang CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Global Success
212 TH Hương Minh Vũ Quang CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Global Success
213 TH Hương Điền Vũ Quang CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Global Success
214 TH Hương Quang Vũ Quang CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Global Success
215 TH-THCS Đức Lĩnh Vũ Quang CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Global Success
216 TH-THCS Quang Thọ Vũ Quang CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD KTCDTC Global Success
217 TH-THCS Sơn Thọ Vũ Quang CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Global Success
218 TH Hương Lâm Hương Khê CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Global Success
219 TH Hương Liên Hương Khê CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Global Success
220 TH Hương Trạch Hương Khê CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Global Success
221 TH Phúc Trạch Hương Khê CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Global Success
222 TH Hương Đô Hương Khê CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Global Success
223 TH Hương Trà Hương Khê CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Global Success
224 TH Lộc Yên Hương Khê CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Global Success
225 TH Hương Xuân Hương Khê CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Global Success
226 TH Hương Vĩnh Hương Khê CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Global Success
227 TH Phú Gia Hương Khê CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Global Success
228 TH Phú Phong Hương Khê CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Global Success
229 TH thị trấn Hương Khê Hương Khê CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Global Success
230 TH Gia Phố Hương Khê CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Global Success
231 TH Hương Thủy Hương Khê CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Global Success
232 TH Hương Giang Hương Khê CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Global Success
233 TH Hương Long Hương Khê CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Global Success
234 TH Hương Bình Hương Khê CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Global Success
235 TH Hà Linh Hương Khê CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Global Success
236 TH Phúc Đồng Hương Khê CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Global Success
237 TH Hòa Hải Hương Khê CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Global Success
 
 
 
TT
 
Cơ sở giáo dục tiểu học
 
Huyện/ TX/TP
Tên các bộ sách giáo khoa lớp 5 được phê duyệt sử dụng tại các cơ sở giáo dục tiểu học
Tiếng Việt 5  
Toán 5
 
Đạo đức 5
Lịch sử và Địa lí 5  
Khoa học 5
Giáo dục thể chất 5  
Âm nhạc 5
 
Mĩ thuật 5
Hoạt động trải nghiệm
5
Công nghệ 5  
Tin học 5
 
Tiếng Anh 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
238 TH Điền Mỹ Hương Khê CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Global Success
239 TH-THCS&THPT Đại học Hà Tĩnh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD i-Learn Smart Start
240 TH-THCS&THPT Albert Einstein Hà Tĩnh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS CD CD CD KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success
241 TH-THCS&THPT iSchool Hà Tĩnh CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD i-Learn Smart Start
 
Phụ lục 1.1 gồm có 09 trang./.
Ghi chú:
 1. Tên viết tắt của các bộ sách: CD – Cánh Diều; KNTTVCS – Kết nối tri thức với cuộc sống; KTCDTC - Kiến tạo công dân toàn cầu.
 2. Các thông tin về danh mục sách giáo khoa lớp 5 được các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh lựa chọn sử dụng có trong Phụ lục 1.2 (kèm theo).
 

Phụ lục 1.2. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 ĐƯỢC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH LỰA CHỌN SỬ DỤNG

(Kèm theo Quyết định số:1373/QĐ-UBND ngày 03/6/2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)
 
 
 
TT
 
Tên sách
 
Tác giả
 
Tổ chức, cá nhân
 
 
1
 
 
Tiếng Việt 5 (Cánh Diều)
Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí
Minh)
Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng
 
 
2
 
Tiếng Việt 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng  
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
 
3
Toán 5 (Cánh Diều) Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn Công ty Vepic (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
 
4
Toán 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 
5
 
Đạo đức 5 (Cánh Diều)
 
Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy
Công ty Vepic (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học
Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)
 
 
TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân
 
6
Đạo đức 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 
 
7
 
Khoa học 5 (Cánh Diều)
 
Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm)
 
 
8
Khoa học 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen  
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 
 
9
 
Lịch sử và Địa lí 5 (Cánh Diều)
 
Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh
 
Công ty Vepic (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
 
 
10
 
Lịch sử và Địa lí 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 
11
Tin học 5 (Kiến tạo công
dân toàn cầu)
Cao Hồng Huệ (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Phát Tài, Nguyễn Thị Thu Trà Công ty Cổ phần IIG Việt Nam (Đơn vị liên kết: Nhà
xuất bản Đại học Vinh)
 
12
Tin học 5 (Cánh Diều) Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung Công ty Vepic (Đơn vị liên
kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
 
 
TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân
 
13
Tin học 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 
14
 
Công nghệ 5 (Cánh Diều)
 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng
Công ty Vepic (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học
Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)
 
15
Công nghệ 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 
16
Giáo dục thể chất 5
(Cánh Diều)
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh Công ty Vepic (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
 
17
Giáo dục thể chất 5
(Kết nối tri thức
với cuộc sống)
 
Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 
18
 
Âm nhạc 5 (Cánh Diều)
 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
Công ty Vepic (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học
Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)
 
19
Âm nhạc 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 
20
Mĩ thuật 5 (Cánh Diều) Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên Công ty Vepic (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
 
 
TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân
 
21
Mĩ thuật 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 
 
22
 
Hoạt động trải nghiệm 5 (Cánh Diều)
 
 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí
Minh)
 
23
Hoạt động trải nghiệm 5
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 
24
Tiếng Anh 5 (Global Success) Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 
25
Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start)  
Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm Thành phố Hồ Chí Minh)
 
26
Tiếng Anh 5 (Wonderful World) Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
 
27
Tiếng Anh 5 (English Discovery)  
Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng
Nhà xuất bản Đại học Sư phạm (Đơn vị liên kết: Công ty TNHH Đầu tư và Phát
triển Giáo dục Cánh Buồm)
Danh mục gồm có 27 sách giáo khoa./.
 

Phụ lục 2.1. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 CỦA CÁC SƠ SỞ GIÁO DỤC THCS

(Kèm theo Quyết định số:1373/QĐ-UBND ngày 03/6/2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)
 
 
 
TT
 
 
Tên đơn vị
 
 
Huyện
Tên các bộ sách giáo khoa lớp 9 được phê duyệt sử dụng tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở
 
Ngữ văn 9
 
Toán 9
 
Khoa học tự nhiên 9
 
Tiếng Anh 9
 
Lịch sử và Địa lí 9
 
Giáo dục công dân 9
 
Tin học 9
 
Âm nhạc 9
 
Mĩ thuật 9
 
Giáo dục thể chất 9
Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 9  
Công nghệ 9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 TH-THCS Kỳ Nam TX Kỳ Anh CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
2 TH-THCS Kỳ Hoa TX Kỳ Anh CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
3 THCS Kỳ Hà TX Kỳ Anh CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
4 THCS Kỳ Ninh TX Kỳ Anh CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
5 THCS Sông Trí TX Kỳ Anh CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
6 THCS Trinh Lợi TX Kỳ Anh CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
7 THCS Kỳ Thịnh TX Kỳ Anh CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
8 THCS Kỳ Long TX Kỳ Anh CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
9 THCS Kỳ Phương TX Kỳ Anh CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
10 THCS Phong Bắc Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
11 THCS Kỳ Tiến Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
12 THCS Kỳ Xuân Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
13 THCS Nguyễn Trọng Bình Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
14 THCS Kỳ Khang Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
15 THCS Kỳ Phú Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
16 THCS Thư Thọ Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
17 THCS Kỳ Tân Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
18 THCS Kỳ Tây Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
19 THCS Lâm Hợp Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
20 THCS Kỳ Sơn Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
21 THCS Kỳ Thượng Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
22 TH-THCS Kỳ Hải Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
23 TH-THCS Kỳ Văn Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
24 TH-THCS Kỳ Trung Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
25 TH-THCS Kỳ Lạc Kỳ Anh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
 
 
 
 
TT
 
 
Tên đơn vị
 
 
Huyện
Tên các bộ sách giáo khoa lớp 9 được phê duyệt sử dụng tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở
 
Ngữ văn 9
 
Toán 9
 
Khoa học tự nhiên 9
 
Tiếng Anh 9
 
Lịch sử và Địa lí 9
 
Giáo dục công dân 9
 
Tin học 9
 
Âm nhạc 9
 
Mĩ thuật 9
 
Giáo dục thể chất 9
Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 9  
Công nghệ 9
26 THCS Minh Lạc Cẩm Xuyên KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS i-LearnSmartWorld KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
27 THCS Cẩm Trung Cẩm Xuyên KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS i-LearnSmartWorld KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
28 THCS Sơn Hà Cẩm Xuyên KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS i-LearnSmartWorld KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
29 THCS Cẩm Thịnh Cẩm Xuyên KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS i-LearnSmartWorld KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
30 THCS Hà Huy Tập Cẩm Xuyên KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS i-LearnSmartWorld KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
31 THCS thị trấn Cẩm Xuyên Cẩm Xuyên KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS i-LearnSmartWorld KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
32 THCS Nam Phúc Thăng Cẩm Xuyên KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS i-LearnSmartWorld KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
33 THCS thị trấn Thiên Cầm Cẩm Xuyên KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS i-LearnSmartWorld KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
34 THCS Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS i-LearnSmartWorld KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
35 THCS Yên Hòa Cẩm Xuyên KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS i-LearnSmartWorld KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
36 THCS Cẩm Dương Cẩm Xuyên KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS i-LearnSmartWorld KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
37 THCS Nguyễn Hữu Thái Cẩm Xuyên KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS i-LearnSmartWorld KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
38 THCS Cẩm Bình Cẩm Xuyên KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS i-LearnSmartWorld KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
39 THCS Đại Thành Cẩm Xuyên KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS i-LearnSmartWorld KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
40 THCS Mỹ Duệ Cẩm Xuyên KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS i-LearnSmartWorld KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
41 TH-THCS Phan Đình Giót Cẩm Xuyên KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS i-LearnSmartWorld KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
42 THCS Lê Văn Thiêm TP Hà Tĩnh CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
43 THCS Nguyễn Du TP Hà Tĩnh CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
44 THCS Lê Bình TP Hà Tĩnh CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
45 THCS Đại Nài TP Hà Tĩnh CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
46 THCS Nam Hà TP Hà Tĩnh CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
47 THCS Thạch Linh TP Hà Tĩnh CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
48 THCS Hưng Đồng TP Hà Tĩnh CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
49 THCS Thạch Trung TP Hà Tĩnh CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
50 THCS Quang Trung TP Hà Tĩnh CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
51 THCS Nguyễn Thiếp Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
52 THCS Long Sơn Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
53 THCS Phan Huy Chú Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
54 THCS Minh Tiến Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
55 THCS Ngọc Sơn Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
 
 
 
 
TT
 
 
Tên đơn vị
 
 
Huyện
Tên các bộ sách giáo khoa lớp 9 được phê duyệt sử dụng tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở
 
Ngữ văn 9
 
Toán 9
 
Khoa học tự nhiên 9
 
Tiếng Anh 9
 
Lịch sử và Địa lí 9
 
Giáo dục công dân 9
 
Tin học 9
 
Âm nhạc 9
 
Mĩ thuật 9
 
Giáo dục thể chất 9
Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 9  
Công nghệ 9
56 THCS Tô Hiến Thành Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
57 THCS Hàm Nghi Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
58 THCS Nguyễn Hoành Từ Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
59 THCSHươngĐiềnNamHương Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
60 THCS Đồng Tiến Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
61 THCS Thắng Tượng Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
62 THCS Lê Hồng Phong Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
63 THCS Đỉnh Bàn Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
64 TH-THCS Thạch Hội Thạch Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
65 THCS Xuân Lộc Can Lộc CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
66 THCS Quang Lộc Can Lộc CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
67 THCS Sơn Lộc Can Lộc CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
68 THCS Mỹ Lộc Can Lộc CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
69 THCS Đồng Lộc Can Lộc CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
70 THCS Khánh Vĩnh Can Lộc CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
71 THCS Gia Hanh Can Lộc CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
72 THCS Trà Linh Can Lộc CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
73 THCS Yên Thanh Can Lộc CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
74 THCS Xuân Diệu Can Lộc CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
75 THCS Nguyễn Tất Thành Can Lộc CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
76 THCS Vũ Diệm Can Lộc CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
77 THCS Đặng Dung Can Lộc CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
78 THCS Phúc Lộc Can Lộc CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
79 THCS Lam Kiều Can Lộc CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
80 THCS Thạch Kim Lộc Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
81 THCS thị trấn Lộc Hà Lộc Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
82 THCS Mỹ Châu Lộc Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
83 THCS Tân Vịnh Lộc Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
84 THCS Bình An Thịnh Lộc Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
85 THCS Hồng Tân Lộc Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
 
 
 
 
TT
 
 
Tên đơn vị
 
 
Huyện
Tên các bộ sách giáo khoa lớp 9 được phê duyệt sử dụng tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở
 
Ngữ văn 9
 
Toán 9
 
Khoa học tự nhiên 9
 
Tiếng Anh 9
 
Lịch sử và Địa lí 9
 
Giáo dục công dân 9
 
Tin học 9
 
Âm nhạc 9
 
Mĩ thuật 9
 
Giáo dục thể chất 9
Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 9  
Công nghệ 9
86 THCS Thụ Hậu Lộc Hà KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
87 THCS Đan Trường Hội Nghi Xuân CD CD CD Global Success CD CD KNTTVCS CD CD CD CD CD
88 THCS Hoa Liên Nghi Xuân CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
89 THCS Cương Gián Nghi Xuân CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
90 THCS Thành Mỹ Nghi Xuân CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD KNTTVCS CD
91 THCS Xuân An Nghi Xuân CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
92 TH-THCS Xuân Lĩnh Nghi Xuân CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
93 THCS Tiên Yên Nghi Xuân CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
94 THCS Nguyễn Trãi Nghi Xuân CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
95 THCS Lam Hồng Nghi Xuân CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
96 THCS Phổ Hải Nghi Xuân CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
97 THCS Xuân Viên Nghi Xuân CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
98 THCS Trung Lương TXHồngLĩnh CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
99 THCS Đức Thuận TXHồngLĩnh CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
100 THCS Bắc Hồng TXHồngLĩnh CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
101 THCS Nam Hồng TXHồngLĩnh CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
102 TH-THCS Đậu Liêu TXHồngLĩnh CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
103 TH-THCS Thuận Lộc TXHồngLĩnh CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
104 THCS Đồng Lạng Đức Thọ KNTTVCS CD CD Global Success KNTTVCS CD KNTTVCS CD KNTTVCS CD KNTTVCS KNTTVCS
105 THCS Đậu Quang Lĩnh Đức Thọ KNTTVCS CD CD Global Success KNTTVCS CD KNTTVCS CD KNTTVCS CD KNTTVCS KNTTVCS
106 THCS Lê Ninh Đức Thọ KNTTVCS CD CD Global Success KNTTVCS CD KNTTVCS CD KNTTVCS CD KNTTVCS KNTTVCS
107 THCS Lê Văn Thiêm Đức Thọ KNTTVCS CD CD Global Success KNTTVCS CD KNTTVCS CD KNTTVCS CD KNTTVCS KNTTVCS
108 THCS Thanh Dũng Đức Thọ KNTTVCS CD CD Global Success KNTTVCS CD KNTTVCS CD KNTTVCS CD KNTTVCS KNTTVCS
109 THCS Bình Thịnh Đức Thọ KNTTVCS CD CD Global Success KNTTVCS CD KNTTVCS CD KNTTVCS CD KNTTVCS KNTTVCS
110 THCS Nguyễn Biểu Đức Thọ KNTTVCS CD CD Global Success KNTTVCS CD KNTTVCS CD KNTTVCS CD KNTTVCS KNTTVCS
111 THCS Yên Trấn Đức Thọ KNTTVCS CD CD Global Success KNTTVCS CD KNTTVCS CD KNTTVCS CD KNTTVCS KNTTVCS
112 THCS Hoàng Xuân Hãn Đức Thọ KNTTVCS CD CD Global Success KNTTVCS CD KNTTVCS CD KNTTVCS CD KNTTVCS KNTTVCS
113 THCS Lê Hồng Phong Đức Thọ KNTTVCS CD CD Global Success KNTTVCS CD KNTTVCS CD KNTTVCS CD KNTTVCS KNTTVCS
114 THCS Chu Văn An Hương Khê KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
115 THCS Hà Linh Hương Khê KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
 
 
 
 
TT
 
 
Tên đơn vị
 
 
Huyện
Tên các bộ sách giáo khoa lớp 9 được phê duyệt sử dụng tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở
 
Ngữ văn 9
 
Toán 9
 
Khoa học tự nhiên 9
 
Tiếng Anh 9
 
Lịch sử và Địa lí 9
 
Giáo dục công dân 9
 
Tin học 9
 
Âm nhạc 9
 
Mĩ thuật 9
 
Giáo dục thể chất 9
Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 9  
Công nghệ 9
116 THCS Hương Trà Hương Khê KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
117 THCS Phúc Trạch Hương Khê KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
118 THCS Hương Trạch Hương Khê KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
119 THCS Hương Lâm Hương Khê KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
120 THCS Phúc Đồng Hương Khê KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
121 THCS Hòa Hải Hương Khê KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
122 THCS Điền Mỹ Hương Khê KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
123 THCS Phú Gia Hương Khê KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
124 THCS Hương Giang Hương Khê KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
125 THCS Gia Phố Hương Khê KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
126 THCS Sơn Kim Hương Sơn CD CD CD i-LearnSmartWorld CD CD CD CD CD CD CD CD
127 THCS thị trấn Tây Sơn Hương Sơn CD CD CD i-LearnSmartWorld CD CD CD CD CD CD CD CD
128 THCS Sơn Tây Hương Sơn CD CD CD i-LearnSmartWorld CD CD CD CD CD CD CD CD
129 TH-THCS Sơn Lĩnh Hương Sơn CD CD CD i-LearnSmartWorld CD CD CD CD CD CD CD CD
130 TH-THCS Sơn Hồng Hương Sơn CD CD CD i-LearnSmartWorld CD CD CD CD CD CD CD CD
131 THCS Hải Thượng Lãn Ông Hương Sơn CD CD CD i-LearnSmartWorld CD CD CD CD CD CD CD CD
132 THCS Nguyễn Tuấn Thiện Hương Sơn CD CD CD i-LearnSmartWorld CD CD CD CD CD CD CD CD
133 THCS Phan Đình Phùng Hương Sơn CD CD CD i-LearnSmartWorld CD CD CD CD CD CD CD CD
134 THCS Trung Phú Hương Sơn CD CD CD i-LearnSmartWorld CD CD CD CD CD CD CD CD
135 THCS Trần Kim Xuyến Hương Sơn CD CD CD i-LearnSmartWorld CD CD CD CD CD CD CD CD
136 THCS Hồ Tùng Mậu Hương Sơn CD CD CD i-LearnSmartWorld CD CD CD CD CD CD CD CD
137 THCS Lê Bình Hương Sơn CD CD CD i-LearnSmartWorld CD CD CD CD CD CD CD CD
138 THCS Nguyễn Khắc Viện Hương Sơn CD CD CD i-LearnSmartWorld CD CD CD CD CD CD CD CD
139 TH-THCS Sơn Lễ Hương Sơn CD CD CD i-LearnSmartWorld CD CD CD CD CD CD CD CD
140 THCS Sơn Tiến Hương Sơn CD CD CD i-LearnSmartWorld CD CD CD CD CD CD CD CD
141 THCS Ân Giang Vũ Quang CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
142 THCS Bồng Lĩnh Vũ Quang CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
143 THCS Liên Hương Vũ Quang CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
144 THCS Phan Đình Phùng Vũ Quang CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
145 TH-THCS Quang Thọ Vũ Quang CD CD CD i-LearnSmartWorld CD CD CD CD CD CD CD CD
 
 
 
 
TT
 
 
Tên đơn vị
 
 
Huyện
Tên các bộ sách giáo khoa lớp 9 được phê duyệt sử dụng tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở
 
Ngữ văn 9
 
Toán 9
 
Khoa học tự nhiên 9
 
Tiếng Anh 9
 
Lịch sử và Địa lí 9
 
Giáo dục công dân 9
 
Tin học 9
 
Âm nhạc 9
 
Mĩ thuật 9
 
Giáo dục thể chất 9
Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 9  
Công nghệ 9
146 TH-THCS Sơn Thọ Vũ Quang CD CD CD Global Success CD CD CD CD CD CD CD CD
147 TH-THCS Đức Lĩnh Vũ Quang KNTTVCS CD CD Global Success KNTTVCS KNTTVCS CD KNTTVCS KNTTVCS CD CD CD
148 TH-THCS&THPT Đại học Hà Tĩnh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS i-LearnSmartWorld KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
149 TH-THCS&THPT iSchool Hà Tĩnh CD CD CD i-LearnSmartWorld CD CD CD CD CD CD CD CD
150 TH-THCS&THPT Albert Einstein Hà Tĩnh CD KNTTVCS KNTTVCS i-LearnSmartWorld KNTTVCS CD KNTTVCS KNTTVCS CD KNTTVCS CD KNTTVCS
151 THCS-THPT Dân tộc Nội trú Hà Tĩnh KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS Global Success KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS KNTTVCS
Phụ lục 2.1 gồm có 06 trang./.
Ghi chú:
 1. Tên viết tắt của các bộ sách: CD – Cánh Diều; KNTTVCS – Kết nối tri thức với cuộc sống.
 2. Các thông tin về danh mục sách giáo khoa lớp 9 được các cơ sở giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh lựa chọn sử dụng có trong Phụ lục 2.2 (kèm theo).
 

Phụ lục 2.2. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 ĐƯỢC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THCS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH LỰA CHỌN SỬ DỤNG

(Kèm theo Quyết định số:1373/QĐ-UBND ngày 03/6/2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)
 
 
TT Tên sách Tên tác giả Tổ chức, cá nhân
 
 
1
Ngữ văn 9, Tập 1 (Cánh Diều) Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)
Ngữ văn 9, Tập 2 (Cánh Diều) Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc
 
 
2
Ngữ văn 9, Tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh Thương  
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Ngữ văn 9, Tập 2
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt
 
 
3
Toán 9, Tập 1 (Cánh Diều) Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
Toán 9, Tập 2 (Cánh Diều) Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang
 
 
4
Toán 9, Tập 1 (Kết nối tri thức với
cuộc sống)
Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng  
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Toán 9, Tập 2 (Kết nối tri thức với
cuộc sống)
Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng
 
 
TT Tên sách Tên tác giả Tổ chức, cá nhân
 
5
 
Giáo dục công dân 9 (Cánh Diều)
Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)
 
6
Giáo dục công dân 9
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 
7
 
Khoa học tự nhiên 9 (Cánh Diều)
Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thuỳ Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết:
Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
 
8
Khoa học tự nhiên 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần  
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 
 
9
 
Lịch sử - Địa lí 9 (Cánh Diều)
Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thế Bình (Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Ninh Xuân Thao, Trần Xuân Trí; Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí, Nguyễn Thị Trang Thanh (Chủ biên phần Địa lí), Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Hoài, Dương Quỳnh Phương, Trần Thị Thanh Thuỷ Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
 
 
10
 
Lịch sử - Địa lí 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm  
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
11 Công nghệ 9 (Cánh Diều) Định hướng nghề nghiệp: Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt
 
 
TT Tên sách Tên tác giả Tổ chức, cá nhân
      Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)
Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà: Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Vũ Thị Thu Nga, Hoàng Thị Phương Thảo, Trần Thị Như Trang
Mô đun chế biến thực phẩm: Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Lan Hương (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Lan, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
Mô đun Trồng cây ăn quả: Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Vũ Thanh Hải (Chủ biên), Vũ Thị Thu Hiền, Phạm Thị Bích Phương
 
 
 
 
12
 
 
 
Công nghệ 9 (Kết nối tri thức với
cuộc sống)
Định hướng nghề nghiệp: Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú  
 
 
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà: Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng
Mô đun Trồng cây ăn quả: Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào Quang Nghị
Mô đun Chế biến thực phẩm: Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Tiến
 
13
 
Âm nhạc 9 (Cánh Diều)
 
Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)
14 Âm nhạc 9 Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Nhà xuất bản
 
 
TT Tên sách Tên tác giả Tổ chức, cá nhân
  (Kết nối tri thức với cuộc sống) Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân Giáo dục Việt Nam
 
15
 
Mĩ thuật 9 (Cánh Diều)
 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết:
Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
 
16
Mĩ thuật 9 (Kết nối tri thức với
cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương Triều Dương Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 
 
17
 
Giáo dục thể chất 9 (Cánh Diều)
 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm)
 
18
Giáo dục thể chất 9
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 
 
19
 
Tin học 9 (Cánh Diều)
 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Lan, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết:
Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
 
20
Tin học 9
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 
21
Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 9 Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên), Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thuý Quỳnh, Bùi Thanh Xuân Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết:
 
 
TT Tên sách Tên tác giả Tổ chức, cá nhân
  (Cánh Diều)   Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)
 
 
22
Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 9
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 
23
Tiếng Anh 9 (Global Success) Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 
24
Tiếng Anh 9 (i-Learn Smart World) Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam
Danh mục có 24 sách giáo khoa./.
 

Phụ lục 3.1. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 CỦA CÁC SƠ SỞ GIÁO DỤC THPT

(Kèm theo Quyết định số:1373/QĐ-UBND ngày 03/6/2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)
 
 
 
 
 
TT
 
 
 
 
Tên trường
 
 
Sách giáo khoa/ Chuyên đề học tập
Tên các bộ Sách giáo khoa lớp 12 được phê duyệt sử dụng tại các cơ sở giáo dục trung học phổ thông
 
 
Ngữ văn 12
 
 
 
Toán 12
 
 
 
Vật lí 12
 
 
Hóa học 12
 
 
Sinh học 12
 
 
Tiếng Anh 12
 
 
Lịch sử 12
 
 
 
Địa lí 12
 
Giáo dục kinh tế và pháp luật 12
 
 
Tin học 12
 
 
Âm nhạc 12
 
 
Mĩ thuật 12
Công nghệ 12, Công nghệ
Điện – Điện tử
 
Công nghệ 12, Lâm nghiệp – Thủy sản
 
 
Giáo dục thể chất 12
Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 12  
Giáo dục Quốc phòng – An ninh
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
 
 
1
 
 
THPT Kỳ Anh
Sách giáo khoa KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS Global Success KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTTV CS  
CD
Chuyên đề học tập KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
 
x
 
 
2
 
 
THPT Lê Quảng Chí
Sách giáo khoa KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS Global Success  
CD
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
KNTT VCS  
x
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS
Chuyên đề học tập KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
CD
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
 
3
 
 
THPT Kỳ Lâm
Sách giáo khoa KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS Global Success  
CD
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNT VCS
 
Chuyên đề học tập
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
x
 
CD
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
x
 
x
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
x
 
x
 
x
 
 
 
4
 
 
 
THPT Nguyễn Thị Bích Châu
 
Sách giáo khoa
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
Global Success
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
x
 
x
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
CD
Chuyên đề học tập KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
 
x
 
5
THPT Nguyễn Huệ Sách giáo khoa KNTT VCS  
CD
 
CD
KNTT VCS  
CD
i-Learn Smart
World
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
CD
 
CD
KNTT VCS  
CD
 
CD
 
 
 
 
 
 
TT
 
 
 
 
Tên trường
 
 
Sách giáo khoa/ Chuyên đề học tập
Tên các bộ Sách giáo khoa lớp 12 được phê duyệt sử dụng tại các cơ sở giáo dục trung học phổ thông
 
 
Ngữ văn 12
 
 
 
Toán 12
 
 
 
Vật lí 12
 
 
Hóa học 12
 
 
Sinh học 12
 
 
Tiếng Anh 12
 
 
Lịch sử 12
 
 
 
Địa lí 12
 
Giáo dục kinh tế và pháp luật 12
 
 
Tin học 12
 
 
Âm nhạc 12
 
 
Mĩ thuật 12
Công nghệ 12, Công nghệ
Điện – Điện tử
 
Công nghệ 12, Lâm nghiệp – Thủy sản
 
 
Giáo dục thể chất 12
Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 12  
Giáo dục Quốc phòng – An ninh
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
     
Chuyên đề học tập
 
KNTT VCS
 
CD
 
CD
 
KNTT VCS
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
 
6
 
THPT Cẩm
Xuyên
Sách giáo khoa KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS i-Learn Smart
World
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTTV CS KNTTV CS
Chuyên đề học tập KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
 
x
 
 
7
 
 
THPT Hà Huy Tập
Sách giáo khoa KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS i-Learn
Smart World
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS
 
Chuyên đề học tập
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
x
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
x
 
x
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
x
 
x
 
x
 
 
 
8
 
 
 
THPT Cẩm Bình
 
Sách giáo khoa
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
i-Learn Smart World  
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
x
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
Chuyên đề học tập KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
 
x
 
 
9
 
 
THPT Nguyễn Đình Liễn
Sách giáo khoa KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS i-Learn Smart
World
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
 
x
 
x
KNTT VCS KNTT VCS KNT VCS
Chuyên đề học tập KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
 
10
 
 
THPT Phan Đình Phùng
Sách giáo khoa  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
Global Success  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
Chuyên đề học tập CD CD CD CD CD x CD CD CD x x x x x x x x
 
 
 
 
 
 
TT
 
 
 
 
Tên trường
 
 
Sách giáo khoa/ Chuyên đề học tập
Tên các bộ Sách giáo khoa lớp 12 được phê duyệt sử dụng tại các cơ sở giáo dục trung học phổ thông
 
 
Ngữ văn 12
 
 
 
Toán 12
 
 
 
Vật lí 12
 
 
Hóa học 12
 
 
Sinh học 12
 
 
Tiếng Anh 12
 
 
Lịch sử 12
 
 
 
Địa lí 12
 
Giáo dục kinh tế và pháp luật 12
 
 
Tin học 12
 
 
Âm nhạc 12
 
 
Mĩ thuật 12
Công nghệ 12, Công nghệ
Điện – Điện tử
 
Công nghệ 12, Lâm nghiệp – Thủy sản
 
 
Giáo dục thể chất 12
Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 12  
Giáo dục Quốc phòng – An ninh
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
 
 
11
 
 
THPT Chuyên Hà tĩnh
Sách giáo khoa KNTT VCS KNTT VCS  
CD
 
CD
KNTT VCS English Discovery KNTT VCS  
CD
KNTT VCS  
CD
 
x
 
x
 
CD
KNTT VCS KNTT VCS  
CD
 
CD
Chuyên đề học tập KNTT VCS KNTT VCS  
CD
 
CD
KNTT VCS  
x
KNTT VCS  
CD
KNTT VCS  
CD
 
x
 
x
 
x
KNTT VCS  
x
 
x
 
x
 
 
12
 
 
THPT Thành Sen
 
Sách giáo khoa
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
Global Success
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
Chuyên đề học tập  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
 
13
 
 
THPT Lý Tự
Trọng
 
Sách giáo khoa
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
Global Success
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
x
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
Chuyên đề học tập KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS x KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS x KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS x x x
 
 
14
 
 
THPT Lê Quý Đôn
Sách giáo khoa KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS Global Success KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNT VCS KNTT VCS
Chuyên đề học tập KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
 
 
15
 
 
THPT Nguyễn Trung Thiên
 
Sách giáo khoa
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
Global Success
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
x
 
x
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
Chuyên đề học tập KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
 
x
 
16
 
THPT Can Lộc
Sách giáo khoa  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
Global Success  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
CD
 
CD
KNTT VCS  
CD
 
CD
 
 
 
 
 
 
TT
 
 
 
 
Tên trường
 
 
Sách giáo khoa/ Chuyên đề học tập
Tên các bộ Sách giáo khoa lớp 12 được phê duyệt sử dụng tại các cơ sở giáo dục trung học phổ thông
 
 
Ngữ văn 12
 
 
 
Toán 12
 
 
 
Vật lí 12
 
 
Hóa học 12
 
 
Sinh học 12
 
 
Tiếng Anh 12
 
 
Lịch sử 12
 
 
 
Địa lí 12
 
Giáo dục kinh tế và pháp luật 12
 
 
Tin học 12
 
 
Âm nhạc 12
 
 
Mĩ thuật 12
Công nghệ 12, Công nghệ
Điện – Điện tử
 
Công nghệ 12, Lâm nghiệp – Thủy sản
 
 
Giáo dục thể chất 12
Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 12  
Giáo dục Quốc phòng – An ninh
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
    Chuyên đề học tập  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
x
 
 
17
 
 
THPT Đồng Lộc
 
Sách giáo khoa
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
Global Success
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
Chuyên đề học tập  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
 
18
 
 
THPT Nghèn
Sách giáo khoa  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
Global Success  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
Chuyên đề học tập  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
 
19
 
 
THPT Nguyễn Văn Trỗi
Sách giáo khoa KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS Global Success KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS
Chuyên đề học tập KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
 
x
 
 
20
 
 
THPT Mai Thúc Loan
Sách giáo khoa KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS Global Success KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS
Chuyên đề học tập KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
 
x
 
 
21
 
THPT Nguyễn Đổng Chi
Sách giáo khoa CD CD CD CD CD Global Success CD KNTT VCS CD CD CD x CD CD KNTT VCS CD CD
Chuyên đề học tập CD CD CD CD CD x CD KNTT VCS CD x x x x x x x x
 
22
THPT Hương Khê Sách giáo khoa KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS Global Success KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS
 
 
 
 
 
 
TT
 
 
 
 
Tên trường
 
 
Sách giáo khoa/ Chuyên đề học tập
Tên các bộ Sách giáo khoa lớp 12 được phê duyệt sử dụng tại các cơ sở giáo dục trung học phổ thông
 
 
Ngữ văn 12
 
 
 
Toán 12
 
 
 
Vật lí 12
 
 
Hóa học 12
 
 
Sinh học 12
 
 
Tiếng Anh 12
 
 
Lịch sử 12
 
 
 
Địa lí 12
 
Giáo dục kinh tế và pháp luật 12
 
 
Tin học 12
 
 
Âm nhạc 12
 
 
Mĩ thuật 12
Công nghệ 12, Công nghệ
Điện – Điện tử
 
Công nghệ 12, Lâm nghiệp – Thủy sản
 
 
Giáo dục thể chất 12
Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 12  
Giáo dục Quốc phòng – An ninh
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
    Chuyên đề học tập KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
 
x
 
 
 
23
 
 
THPT Phúc Trạch
 
Sách giáo khoa
 
CD
 
CD
 
CD
 
KNTT VCS
 
CD
 
Global Success
 
CD
 
CD
 
KNTT VCS
 
CD
 
x
 
KNTT VCS
 
CD
 
CD
 
KNTT VCS
 
CD
 
KNTT VCS
Chuyên đề học tập  
CD
 
CD
 
CD
KNTT VCS  
CD
 
x
 
CD
 
CD
KNTT VCS  
CD
 
x
KNTT VCS  
CD
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
 
24
 
 
THPT Hàm Nghi
 
Sách giáo khoa
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
Global Success
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
x
 
x
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
Chuyên đề học tập KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
 
x
 
 
25
 
 
THPT Vũ Quang
Sách giáo khoa  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
Global Success  
CD
 
CD
 
CD
KNTT VCS  
CD
 
x
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
 
CD
Chuyên đề học tập  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
 
CD
KNTT VCS  
CD
 
x
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
x
 
 
26
 
 
THPT Cù Huy Cận
Sách giáo khoa  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
Global Success  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
Chuyên đề học tập  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
 
27
 
 
THPT Hương Sơn
Sách giáo khoa  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
i-Learn Smart World  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
Chuyên đề học tập  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
28
THPT Cao
Thắng
Sách giáo khoa  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
Global Success  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
 
 
 
 
 
TT
 
 
 
 
Tên trường
 
 
Sách giáo khoa/ Chuyên đề học tập
Tên các bộ Sách giáo khoa lớp 12 được phê duyệt sử dụng tại các cơ sở giáo dục trung học phổ thông
 
 
Ngữ văn 12
 
 
 
Toán 12
 
 
 
Vật lí 12
 
 
Hóa học 12
 
 
Sinh học 12
 
 
Tiếng Anh 12
 
 
Lịch sử 12
 
 
 
Địa lí 12
 
Giáo dục kinh tế và pháp luật 12
 
 
Tin học 12
 
 
Âm nhạc 12
 
 
Mĩ thuật 12
Công nghệ 12, Công nghệ
Điện – Điện tử
 
Công nghệ 12, Lâm nghiệp – Thủy sản
 
 
Giáo dục thể chất 12
Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 12  
Giáo dục Quốc phòng – An ninh
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
    Chuyên đề học tập  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
 
29
 
 
THPT Lê Hữu Trác
Sách giáo khoa  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
Global Success  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
Chuyên đề học tập  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
 
30
 
 
THPT Lý Chính Thắng
Sách giáo khoa  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
Global Success  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
 
CD
Chuyên đề học tập  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
 
31
 
 
THPT Đức Thọ
Sách giáo khoa KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS Global Success KNTT VCS  
CD
KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
 
CD
 
CD
KNTT VCS  
CD
KNTT VCS
 
Chuyên đề học tập
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
x
 
KNTT VCS
 
CD
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
x
 
x
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
 
32
 
 
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Sách giáo khoa  
CD
 
CD
KNTT VCS  
CD
KNTT VCS Global Success  
CD
 
CD
 
CD
KNTT VCS  
CD
 
x
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
CD
Chuyên đề học tập  
CD
 
CD
KNTT VCS  
CD
KNTT VCS  
x
 
CD
 
CD
 
CD
KNTT VCS  
CD
 
x
KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
 
x
 
 
33
 
 
THPT Trần Phú
Sách giáo khoa  
CD
 
CD
KNTT VCS KNTT VCS  
CD
Global Success  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
KNTT VCS  
CD
 
CD
KNTT VCS  
CD
KNTT VCS
Chuyên đề học tập  
CD
 
CD
KNTT VCS KNTT VCS  
CD
 
x
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
34
THPT Hồng Lĩnh Sách giáo khoa KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
CD
KNTT VCS Global Success  
CD
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
CD
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
CD
 
CD
 
 
 
 
 
 
TT
 
 
 
 
Tên trường
 
 
Sách giáo khoa/ Chuyên đề học tập
Tên các bộ Sách giáo khoa lớp 12 được phê duyệt sử dụng tại các cơ sở giáo dục trung học phổ thông
 
 
Ngữ văn 12
 
 
 
Toán 12
 
 
 
Vật lí 12
 
 
Hóa học 12
 
 
Sinh học 12
 
 
Tiếng Anh 12
 
 
Lịch sử 12
 
 
 
Địa lí 12
 
Giáo dục kinh tế và pháp luật 12
 
 
Tin học 12
 
 
Âm nhạc 12
 
 
Mĩ thuật 12
Công nghệ 12, Công nghệ
Điện – Điện tử
 
Công nghệ 12, Lâm nghiệp – Thủy sản
 
 
Giáo dục thể chất 12
Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 12  
Giáo dục Quốc phòng – An ninh
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
    Chuyên đề học tập KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
CD
KNTT VCS  
x
 
CD
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
CD
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
 
x
 
 
 
35
 
 
THPT Nguyễn Công Trứ
 
Sách giáo khoa
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
CD
 
KNTT VCS
 
CD
 
Global Success
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
CD
 
CD
 
KNTT VCS
 
CD
 
CD
 
Chuyên đề học tập
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
CD
 
KNTT VCS
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
 
36
 
 
THPT Nguyễn Du
Sách giáo khoa KNTT VCS  
CD
 
CD
 
CD
KNTT VCS Global Success  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
CD
KNTT VCS  
CD
KNTT VCS  
CD
Chuyên đề học tập KNTT VCS  
CD
 
CD
 
CD
KNTT VCS  
x
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
CD
KNTT VCS  
x
 
x
 
x
 
 
37
 
 
THPT Nghi Xuân
Sách giáo khoa  
CD
KNTT VCS  
CD
 
CD
 
CD
Global Success  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
KNTT VCS KNTT VCS  
CD
Chuyên đề học tập  
CD
KNTT VCS  
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
 
38
 
THCS-THPT
Dân tộc Nội trú Hà Tĩnh
Sách giáo khoa KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS Global Success KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS
Chuyên đề học tập KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
 
x
 
 
39
 
TH- THCS&THPT
Đại học Hà Tĩnh
Sách giáo khoa  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
Global Success  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
 
CD
Chuyên đề học tập  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
x
40 TH- THCS&THPT Sách giáo khoa CD CD KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS Global Success CD CD CD CD CD KNTT VCS CD CD CD CD CD
 
 
 
 
 
 
TT
 
 
 
 
Tên trường
 
 
Sách giáo khoa/ Chuyên đề học tập
Tên các bộ Sách giáo khoa lớp 12 được phê duyệt sử dụng tại các cơ sở giáo dục trung học phổ thông
 
 
Ngữ văn 12
 
 
 
Toán 12
 
 
 
Vật lí 12
 
 
Hóa học 12
 
 
Sinh học 12
 
 
Tiếng Anh 12
 
 
Lịch sử 12
 
 
 
Địa lí 12
 
Giáo dục kinh tế và pháp luật 12
 
 
Tin học 12
 
 
Âm nhạc 12
 
 
Mĩ thuật 12
Công nghệ 12, Công nghệ
Điện – Điện tử
 
Công nghệ 12, Lâm nghiệp – Thủy sản
 
 
Giáo dục thể chất 12
Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 12  
Giáo dục Quốc phòng – An ninh
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
  iSChool Hà Tĩnh Chuyên đề học tập  
CD
 
CD
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
 
 
41
 
 
THPT Phan Đình Giót
Sách giáo khoa KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS i-Learn Smart World KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS
 
Chuyên đề học tập
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
x
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
x
 
x
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
x
 
x
 
x
 
 
42
 
 
THPT Nguyễn Khắc Viện
Sách giáo khoa  
CD
 
CD
 
x
 
x
 
x
Global Success  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
KNTT VCS  
x
 
x
 
CD
 
CD
 
CD
Chuyên đề học tập  
CD
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
 
43
 
TH- THCS&THPT
Albert Einstein Hà Tĩnh
Sách giáo khoa  
CD
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
English Discovery
 
CD
 
CD
 
CD
KNTT VCS  
x
 
x
 
x
 
x
KNTT VCS  
CD
KNTT VCS
Chuyên đề học tập CD KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS x x CD CD CD KNTT VCS x x x x x x x
 
 
44
 
 
THPT Lê Hồng Phong
Sách giáo khoa  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
Global Success  
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
CD
 
CD
 
CD
Chuyên đề học tập  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
Phụ lục 3.1 gồm có 08 trang./.
Ghi chú:
 1. Tên viết tắt của các bộ sách: CD – Cánh diều; KNTTVCS – Kết nối tri thức với cuộc sống.
 2. Các ô đánh dấu “x” là không lựa chọn sử dụng.
2. Các thông tin về danh mục sách giáo khoa lớp 12 được các cơ sở giáo dục THPT trên địa bàn tỉnh lựa chọn sử dụng có trong Phụ lục 3.2 (kèm theo).
 

Phụ lục 3.2. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12

ĐƯỢC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THPT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH LỰA CHỌN SỬ DỤNG

(Kèm theo Quyết định số:1373/QĐ-UBND ngày 03/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh))
 
 
TT
 
Tên sách
 
Tên tác giả
 
Tổ chức, cá nhân
 
 
 
 
1
Ngữ văn 12, (Kết nối tri thức với
cuộc sống)
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn Thị Hồng Vân  
 
 
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Ngữ văn 12, Tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân
Chuyên đề học tập, Ngữ văn 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh
 
 
 
 
2
Ngữ văn 12, Tập 1 (Cánh Diều) Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh  
 
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (Đơn vị
liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)
Ngữ văn 12, Tập 2 (Cánh Diều) Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh Hoa, Nguyễn Văn Thuấn
Chuyên đề học tập Ngữ văn 12
(Cánh Diều)
Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi Minh Đức
 
 
 
 
 
 
 
3
Toán 12, Tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn  
 
 
 
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Toán 12, Tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn
Chuyên đề học tập Toán 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn
 
 
 
4
Toán 12, Tập 1 (Cánh Diều) Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương  
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị
liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
Toán 12, Tập 2 (Cánh Diều) Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương
Chuyên đề học tập Toán 12
(Cánh Diều)
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương
 
5
Tiếng Anh 12 (Global Success) Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 
6
Tiếng Anh 12 (i-Learn Smart World)  
Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
 
Nhà xuất bản Đại học Huế
 
 
 
7
Tiếng Anh 12
(English Discovery)
 
Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng, Nguyễn Thu Hiền
Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
 
8
Giáo dục thể chất 12 -
Bóng chuyền (Kết nối tri thức với
cuộc sống)
 
Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 
9
Giáo dục thể chất 12 -
Bóng rổ
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần Phúc, Lê Việt Đức
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 
10
Giáo dục thể chất 12 -
Bóng đá
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Ngọc Minh, Nguyễn Duy Tuyến
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 
11
Giáo dục thể chất 12 -
Cầu lông
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Đỗ Minh Sơn, Trần Minh Tuấn
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 
 
12
 
Giáo dục thể chất 12 -
Bóng đá (Cánh Diều)
 
 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đinh Thị Mai Anh, Trần Đức Dũng, Nguyễn Văn Thành
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị
liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
 
 
 
 
13
 
Giáo dục thể chất 12 -
Bóng rổ (Cánh Diều)
 
 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đinh Thị Mai Anh
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị
liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
 
 
14
 
Giáo dục thể chất 12 -
Cầu lông (Cánh Diều)
 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đinh Thị Mai Anh, Trương Văn Minh
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị
liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
 
 
15
 
Giáo dục thể chất 12 -
Đá cầu (Cánh Diều)
 
 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Mạc Xuân Tùng
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
 
 
 
 
 
16
Giáo dục kinh tế và pháp luật 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương (đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Trà
 
 
 
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 
Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
 
Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương (đồng Chủ biên), Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Hồi
 
 
 
 
 
17
Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 (Cánh Diều) Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận  
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị
liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)
Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 12
(Cánh Diều)
Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận
 
 
18
Lịch sử 12 (Cánh Diều) Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Lê Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị
liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
Chuyên đề học tập
Lịch sử 12 (Cánh Diều)
Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết
 
 
 
19
Lịch sử 12 (Kết nối tri thức với
cuộc sống)
Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan Ngọc Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga, Phạm Hồng Tung  
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Lịch sử 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc Huyền, Trần Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai Hoa
 
 
 
20
Vật lí 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi Gia Thịnh  
 
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Vật lí 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, Tưởng Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh
 
 
 
 
21
Vật lí 12 (Cánh Diều) Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Thùy Giang, Đoàn Thị Hải Quỳnh, Trần Bá Trình, Trương Anh Tuấn Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị
liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
Chuyên đề học tập Vật lí 12
(Cánh Diều)
Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cao Tiến Khoa, Trương Anh Tuấn, Nguyễn Anh Vinh
 
 
 
22
Hóa học 12 (Kết nối tri thức với
cuộc sống)
Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thanh Hưng, Đường Khánh Linh  
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Hóa học 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Đăng Đạt, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Đường Khánh Linh
 
 
23
Hóa học 12 (Cánh Diều) Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Dương Bá Vũ (Chủ biên), Nguyễn Tiến Công, Nguyễn Ngọc Hà, Vũ Quốc Trung Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị
liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
Chuyên đề học tập Hóa học 12 (Cánh Diều)  
Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Dương Bá Vũ (Chủ biên), Vũ Quốc Trung
 
 
 
24
Sinh học 12 (Kết nối tri thức với
cuộc sống)
 
Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đào Thị Minh Châu, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thị Hồng Liên, Đào Anh Phúc, Đỗ Thị Phúc
 
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Sinh học 12
(Kết nối tri thức với
cuộc sống)
 
Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đào Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Hồng Liên, Đinh Đoàn Long
 
 
 
 
25
 
Sinh học 12 (Cánh Diều)
 
Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị
liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
Chuyên đề học tập Sinh học 12 Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
Tin học 12, Định hướng Tin học ứng dụng (Kết nối tri thức với
cuộc sống)
 
Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Nguyễn Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt
 
 
 
 
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tin học 12, Định hướng Khoa học máy tính (Kết nối tri thức với
cuộc sống)
 
Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt
Chuyên đề học tập Tin học 12, Định hướng Khoa học máy tính (Kết nối tri thức với
cuộc sống)
 
Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Hà, Lê Hữu Tôn
Chuyên đề học tập Tin học 12, Định hướng Tin học ứng dụng
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
 
Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc (Chủ biên), Ngô Văn Thứ, Đặng Bích Việt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27
 
Tin học 12, Tin học ứng dụng
(Cánh Diều)
 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ Bàng, Phạm Văn Đại, Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thị Thuỳ Liên, Lê Anh Ngọc
 
 
 
 
 
 
 
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị
liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
Tin học 12, Khoa học máy tính
(Cánh Diều)
 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đình Hóa (Chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Phạm Văn Đại, Hồ Cẩm Hà, Lê Anh Ngọc
Chuyên đề học tập Tin học 12, Tin học ứng dụng
(Cánh Diều)
 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên), Nguyễn Chí Trung (Chủ biên), Trương Công Đoàn, Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Đình Hóa, Hà Mạnh Hùng
Chuyên đề học tập Tin học 12, Khoa học máy tính
(Cánh Diều)
 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Đỗ Phan Thuận (Chủ biên), Đỗ Đức Đông, Nguyễn Khánh Phương
 
 
 
 
28
Công nghệ 12, Công nghệ Điện - Điện tử (Kết nối tri thức với cuộc sống)  
Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn Đăng Phú, Nguyễn Thị Thanh Vân
 
 
 
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Công nghệ 12, Công nghệ Điện - Điện tử (Kết nối tri thức với cuộc sống)  
 
Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng Gia Hưng, Nguyễn Thị Thanh Vân
 
 
 
 
 
 
29
Công nghệ 12, Lâm nghiệp - Thủy sản (Kết nối tri thức với cuộc sống) Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân Cảnh, Trương Đình Hoài, Đỗ Thị Phượng, Lê Xuân Trường, Trần Ánh Tuyết, Kim Văn Vạn  
 
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Công nghệ 12, Lâm nghiệp - Thủy sản (Kết nối tri thức với cuộc sống)  
Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới, Kim Văn Vạn (đồng Chủ biên), Trương Đình Hoài, Lê Xuân Trường, Trần Ánh Tuyết
 
 
 
30
Công nghệ 12, Lâm nghiệp - Thuỷ sản (Cánh Diều) Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn (Đồng Chủ biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn Thị Nhinh  
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị
liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)
Chuyên đề học tập Công nghệ 12, Lâm nghiệp - Thuỷ sản
(Cánh Diều)
 
Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Tuấn (Đồng Chủ biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn Thị Nhinh
 
 
 
 
31
Công nghệ 12, Công nghệ Điện - Điện tử (Cánh Diều)  
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Vũ Ngọc Châm, Phí Văn Lâm, Phạm Hùng Phi, Cao Văn Thành, Phạm Minh Tú
 
 
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị
liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)
 
Chuyên đề học tập Công nghệ 12, Công nghệ Điện - Điện tử
(Cánh Diều)
 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Phạm Thục Anh, Nguyễn Thanh Sơn
 
32
Âm nhạc 12 (Kết nối tri thức với
cuộc sống)
 
Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tống Đức Cường, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Đỗ Hiệp, Nguyễn Quang Tùng
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 
 
  Chuyên đề học tập Âm nhạc 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
 
Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tống Đức cường
 
 
 
 
33
 
Âm nhạc 12 (Cánh Diều)
 
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Trần Vũ Lâm, Nguyễn Thị Tân Nhàn
 
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị
liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)
Chuyên đề học tập Âm nhạc 12 (Cánh Diều)  
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Nguyễn Mai Kiên, Trần Vũ Lâm
 
 
 
 
 
 
34
Mĩ thuật 12 (Kết nối tri thức với
cuộc sống)
   
 
 
 
 
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Lý luận và Lịch sử Mĩ thuật Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hương
 
Hội họa
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Trần Hậu Anh, Nguyễn Thùy Linh
 
Đồ họa (Tranh in)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Trần Văn Đức, Nguyễn Thị May, Hoàng Minh Phúc
Điêu khắc Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Quách Hiền Hòa
 
 
   
Thiết kế công nghiệp
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đỗ Đông Hưng, Đỗ Đình Tuyến  
 
Thiết kế đồ họa
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vương Quốc Chính
 
Thiết kế thời trang
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang
Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Hữu Phần, Trần Thanh Việt
Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Minh Thúy
 
Kiến trúc
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vũ Hồng Cương, Trần Ngọc Thanh Trang
Chuyên đề học tập Mĩ thuật 12 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị May
 
 
35
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Đỗ Thị Thanh Hương, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 
 
 
 
36
 
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 (Cánh Diều)
 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Hồng, Bùi Thanh Xuân
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị
liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)
 
 
 
37
Địa lí 12 (Cánh Diều)  
Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
Chuyên đề học tập Địa lí 12
(Cánh Diều)
Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Ngô Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thủy
 
 
 
38
Địa lí 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh
 
 
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Địa lí 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn (Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương
 
39
Giáo dục quốc phòng và an ninh 12
(Cánh Diều)
Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức Hạnh (Chủ biên), Nguyễn Đức Đăng, Phí Văn Hạnh, Uông Thiện Hoàng, Nguyễn Văn Tình, Hoàng Lê Nam, Lương Hồng Sinh Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
 
40
Giáo dục quốc phòng và an ninh 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
Nghiêm Viết Hải (Tổng chủ biên), Đoàn Chí Kiên (Chủ biên), Hoàng Quốc Huy, Mai Đức Kiên, Doãn Văn Nghĩa
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Danh mục có 40 sách giáo khoa./.
 

Phụ lục 4.1. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 CỦA CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDTX CẤP THPT


(Kèm theo Quyết định số:1373/QĐ-UBND ngày 03/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)
 
 
 
 
TT
 
 
 
Tên trung tâm
 
 
Sách giáo khoa/Chuyên đề học tập
Tên các bộ sách giáo khoa lớp 12 được phê duyệt sử dụng tại các đơn vị thực hiện Chương trình GDTX cấp THPT
 
 
Ngữ văn 12
 
 
Toán 12
 
 
Vật lí 12
 
 
Hóa học 12
 
 
Sinh học 12
 
 
Tiếng Anh 12
 
 
Lịch sử 12
 
 
Địa lí 12
 
Giáo dục kinh tế và pháp luật 12
 
Tin học 12
 
Âm nhạc 12
 
Mĩ thuật 12
Công nghệ 12, Công nghệ
Điện – Điện tử
Công nghệ 12, Lâm nghiệp – Thủy sản  
 
Giáo dục thể chất 12
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12  
Giáo dục Quốc phòng và An ninh
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
 
 
1
 
Trung tâm GDTX tỉnh
Sách giáo khoa CD CD CD CD CD x CD CD x CD x x x x x CD x
Chuyên đề học tập  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
 
2
 
Trung tâm GDNN-GDTX
thị xã Kỳ Anh
Sách giáo khoa KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS x KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS x x x x x KNTT VCS x
Chuyên đề học tập KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
 
x
 
x
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
 
3
 
Trung tâm GDNN–GDTX
Cẩm Xuyên
Sách giáo khoa KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS x KNTT VCS KNTT VCS x KNTT VCS x x KNTT VCS x x KNTT VCS x
 
Chuyên đề học tập
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
x
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
x
 
KNTT VCS
 
x
 
x
 
KNTT VCS
 
x
 
x
 
x
 
x
 
 
4
 
Trung tâm GDNN-GDTX
Thạch Hà
Sách giáo khoa KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS x KNTT VCS KNTT VCS x x x x x x x KNTT VCS x
 
Chuyên đề học tập
KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
 
5
 
 
Trung tâm GDNN–GDTX
Lộc Hà
Sách giáo khoa KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS x KNTT VCS KNTT VCS x KNTT VCS x x KNTT VCS x x KNTT VCS x
 
Chuyên đề học tập
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
x
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
x
 
KNTT VCS
 
x
 
x
 
KNTT VCS
 
x
 
x
 
x
 
x
 
 
 
 
 
TT
 
 
 
Tên trung tâm
 
 
Sách giáo khoa/Chuyên đề học tập
Tên các bộ sách giáo khoa lớp 12 được phê duyệt sử dụng tại các đơn vị thực hiện Chương trình GDTX cấp THPT
 
 
Ngữ văn 12
 
 
Toán 12
 
 
Vật lí 12
 
 
Hóa học 12
 
 
Sinh học 12
 
 
Tiếng Anh 12
 
 
Lịch sử 12
 
 
Địa lí 12
 
Giáo dục kinh tế và pháp luật 12
 
Tin học 12
 
Âm nhạc 12
 
Mĩ thuật 12
Công nghệ 12, Công nghệ
Điện – Điện tử
Công nghệ 12, Lâm nghiệp – Thủy sản  
 
Giáo dục thể chất 12
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12  
Giáo dục Quốc phòng và An ninh
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
 
 
 
6
 
 
Trung tâm GDNN-GDTX
Can Lộc
Sách giáo khoa  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
CD
 
x
 
Chuyên đề học tập
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
 
 
7
 
 
Trung tâm GDNN-GDTX
Hương Khê
Sách giáo khoa KNTT VCS KNTT VCS KNTT VCS  
x
KNTT VCS  
x
KNTT VCS KNTT VCS  
x
 
x
 
x
 
x
KNTT VCS  
x
 
x
KNTT VCS  
x
 
Chuyên đề học tập
 
KNTT VCS
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
KNTT VCS
 
KNTT VCS
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
 
 
8
 
 
Trung tâm GDNN-GDTX
Vũ Quang
 
Sách giáo khoa
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
CD
 
x
 
Chuyên đề học tập
 
x
 
x
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
x
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
 
9
 
Trung tâm GDNN–GDTX
Hương Sơn
Sách giáo khoa KNTT VCS  
CD
KNTT VCS  
CD
KNTT VCS  
x
 
CD
KNTT VCS  
x
KNTT VCS  
x
 
x
KNTT VCS  
x
 
x
KNTT VCS  
x
Chuyên đề học tập KNTT VCS  
CD
 
x
 
CD
 
x
 
x
 
CD
KNTT VCS  
x
 
x
 
x
 
x
KNTT VCS  
x
 
x
 
x
 
x
 
 
 
10
 
 
Trung tâm GDNN–GDTX
Đức Thọ
Sách giáo khoa  
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
i-Learn Smart World  
CD
 
CD
 
x
KNTT VCS  
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
CD
 
x
 
Chuyên đề học tập
 
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
 
x
 
KNTT VCS
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
 
 
 
 
TT
 
 
 
Tên trung tâm
 
 
Sách giáo khoa/Chuyên đề học tập
Tên các bộ sách giáo khoa lớp 12 được phê duyệt sử dụng tại các đơn vị thực hiện Chương trình GDTX cấp THPT
 
 
Ngữ văn 12
 
 
Toán 12
 
 
Vật lí 12
 
 
Hóa học 12
 
 
Sinh học 12
 
 
Tiếng Anh 12
 
 
Lịch sử 12
 
 
Địa lí 12
 
Giáo dục kinh tế và pháp luật 12
 
Tin học 12
 
Âm nhạc 12
 
Mĩ thuật 12
Công nghệ 12, Công nghệ
Điện – Điện tử
Công nghệ 12, Lâm nghiệp – Thủy sản  
 
Giáo dục thể chất 12
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12  
Giáo dục Quốc phòng và An ninh
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
 
 
11
 
Trung tâm GDNN–GDTX
Nghi Xuân
Sách giáo khoa  
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
x
 
x
 
CD
 
x
 
x
 
CD
 
x
Chuyên đề học tập  
CD
 
CD
 
x
 
CD
 
x
 
x
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
CD
 
x
 
x
 
x
 
x
 
Phụ lục 4.1 gồm có 03 trang./.
 
Ghi chú:
 1. Tên viết tắt của các bộ sách: CD – Cánh Diều; KNTTVCS – Kết nối tri thức với cuộc sống.
 2. Các thông tin về danh mục sách giáo khoa lớp 12 được các đơn vị thực hiện Chương trình GDTX cấp THPT trên địa bàn tỉnh lựa chọn sử dụng có trong Phụ lục 4.2 (kèm theo).
 

Phụ lục 4.2. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12

ĐƯỢC CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDTX CẤP THPT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH LỰA CHỌN SỬ DỤNG

(Kèm them Quyết định số:1373/QĐ-UBND ngày 03/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh))
 
 
TT
 
Tên sách
 
Tên tác giả
 
Tổ chức, cá nhân
 
 
 
 
1
Ngữ văn 12, (Kết nối tri thức với
cuộc sống)
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn Thị Hồng Vân  
 
 
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Ngữ văn 12, Tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân
Chuyên đề học tập, Ngữ văn 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh
 
 
 
 
2
Ngữ văn 12, Tập 1 (Cánh Diều) Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh  
 
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)
Ngữ văn 12, Tập 2 (Cánh Diều) Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh Hoa, Nguyễn Văn Thuấn
Chuyên đề học tập Ngữ văn 12 (Cánh Diều) Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng Chủ biên), Trần Văn Toàn (Chủ biên), Bùi Minh Đức
 
 
 
 
 
 
 
3
Toán 12, Tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn  
 
 
 
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Toán 12, Tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn
Chuyên đề học tập Toán 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn
 
 
 
4
Toán 12, Tập 1 (Cánh Diều) Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương  
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị
liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
Toán 12, Tập 2 (Cánh Diều) Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương
Chuyên đề học tập Toán 12
(Cánh Diều)
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương
 
5
Tiếng Anh 12 (i-Learn Smart World)  
Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung
 
Nhà xuất bản Đại học Huế
 
6
Giáo dục kinh tế và pháp luật 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương (đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Trà
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 
 
   
Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
 
Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương (đồng Chủ biên), Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Hồi
 
 
 
7
Lịch sử 12 (Cánh Diều) Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Lê Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị
liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
Chuyên đề học tập Lịch sử 12 (Cánh Diều) Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết
 
 
 
8
Lịch sử 12 (Kết nối tri thức với
cuộc sống)
Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan Ngọc Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga, Phạm Hồng Tung  
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Lịch sử 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc Huyền, Trần Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai Hoa
 
 
 
9
Vật lí 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi Gia Thịnh
 
 
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Vật lí 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, Tưởng Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh
 
 
 
 
10
Vật lí 12 (Cánh Diều) Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Thùy Giang, Đoàn Thị Hải Quỳnh, Trần Bá Trình, Trương Anh Tuấn Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị
liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
Chuyên đề học tập Vật lí 12
(Cánh Diều)
Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cao Tiến Khoa, Trương Anh Tuấn, Nguyễn Anh Vinh
 
 
 
11
Hóa học 12 (Kết nối tri thức với
cuộc sống)
Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thanh Hưng, Đường Khánh Linh  
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Hóa học 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Đăng Đạt, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Đường Khánh Linh
 
 
12
Hóa học 12 (Cánh Diều) Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Dương Bá Vũ (Chủ biên), Nguyễn Tiến Công, Nguyễn Ngọc Hà, Vũ Quốc Trung Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị
liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
Chuyên đề học tập Hóa học 12 (Cánh Diều)  
Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Dương Bá Vũ (Chủ biên), Vũ Quốc Trung
 
 
 
13
Sinh học 12 (Kết nối tri thức với
cuộc sống)
 
Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đào Thị Minh Châu, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thị Hồng Liên, Đào Anh Phúc, Đỗ Thị Phúc
 
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Sinh học 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đào Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Hồng Liên, Đinh Đoàn Long
 
 
 
 
 
14
 
Sinh học 12 (Cánh Diều)
 
Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân
 
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị
liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
Chuyên đề học tập Sinh học 12
(Cánh Diều)
Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
Tin học 12, Định hướng Tin học ứng dụng (Kết nối tri thức với
cuộc sống)
 
Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Nguyễn Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt
 
 
 
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tin học 12, Định hướng Khoa học máy tính (Kết nối tri thức với
cuộc sống)
 
Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt
Chuyên đề học tập Tin học 12, Định hướng Khoa học máy tính (Kết nối tri thức với
cuộc sống)
 
Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Hà, Lê Hữu Tôn
Chuyên đề học tập Tin học 12, Định hướng Tin học ứng dụng
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
 
Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc (Chủ biên), Ngô Văn Thứ, Đặng Bích Việt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
 
Tin học 12, Tin học ứng dụng
(Cánh Diều)
 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ Bàng, Phạm Văn Đại, Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thị Thuỳ Liên, Lê Anh Ngọc
 
 
 
 
 
 
 
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị
liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
Tin học 12, Khoa học máy tính
(Cánh Diều)
 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đình Hóa (Chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Phạm Văn Đại, Hồ Cẩm Hà, Lê Anh Ngọc
Chuyên đề học tập Tin học 12, Tin học ứng dụng
(Cánh Diều)
 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên), Nguyễn Chí Trung (Chủ biên), Trương Công Đoàn, Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Đình Hóa, Hà Mạnh Hùng
Chuyên đề học tập Tin học 12, Khoa học máy tính
(Cánh Diều)
 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Đỗ Phan Thuận (Chủ biên), Đỗ Đức Đông, Nguyễn Khánh Phương
 
 
 
 
17
Công nghệ 12, Công nghệ Điện - Điện tử (Kết nối tri thức với cuộc sống)  
Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn Đăng Phú, Nguyễn Thị Thanh Vân
 
 
 
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Công nghệ 12, Công nghệ Điện - Điện tử (Kết nối tri thức với cuộc sống)  
 
Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng Gia Hưng, Nguyễn Thị Thanh Vân
 
 
 
 
 
 
18
Công nghệ 12, Công nghệ Điện - Điện tử (Cánh Diều)  
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Vũ Ngọc Châm, Phí Văn Lâm, Phạm Hùng Phi, Cao Văn Thành, Phạm Minh Tú
 
 
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị
liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)
 
Chuyên đề học tập Công nghệ 12, Công nghệ Điện - Điện tử
(Cánh Diều)
 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Phạm Thục Anh, Nguyễn Thanh Sơn
 
 
19
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Đỗ Thị Thanh Hương, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 
 
20
 
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 (Cánh Diều)
 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Hồng, Bùi Thanh Xuân
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị
liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)
 
 
 
21
 
Địa lí 12 (Cánh Diều)
 
Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
Chuyên đề học tập Địa lí 12
(Cánh Diều)
Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Ngô Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thủy
 
 
 
 
22
Địa lí 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh
 
 
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Địa lí 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
 
Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn (Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương
Danh mục gồm có 22 sách giáo khoa./.
 

Tác giả bài viết: Trường TH Kỳ Trinh

Nguồn tin: thkytrinh.thixakyanh.edu.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây